ข่าวประจำปี 2567
     ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครูโรงเรียนสตรีระนองรับรางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566
     ขอแสดงความยินดีกับนายถาวร เวชจันทร์ รองผอ.สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง รับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2566
 
ข่าวประจำปี 2566
     ขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565
     ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งภูเก็ตวิทยาลัยคว้าเหรียญทอง แข่งขันวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับ นานาชาติ
      ขอชื่นชมและแสดงความยินดีนักเรียนคนเก่งรับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลแข่งขันเขียนและเล่านิทานเป็นภาษาฝรั่งเศส
      ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งและดี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เด็กและเยาวชน กิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” จากกระทรวงวัฒนธรรม
     ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชลดา ชูดวง นักเรียนโรงเรียนกะปงพิทยาคม รับรางวัลวัฒนคุณาธร ประเภทเด็กหรือเยาวชน
     เด็กดีบุกพังงาวิทยายน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงาภูเก็ต ระนอง 1 ใน 5 ผู้แทนประเทศไทยคว้ารางวัลเหรียญทอง แข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
     ขอแสดงความยินดี กับเด็กตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม คว้าเหรียญกีฬากาบัดดี้ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48
     ขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู รับรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564
     ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู รับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2566
     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ รับโล่รางวัลชมเชยประกวดสุนทรพจน์ ระดับภาค
     แสดงความยินดีเด็กดีบุกพังงาวิทยายน ได้รับคัดเลือก 1 ใน 5 คน เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขัfดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ เข้าพบพ่อเมืองขอพรและกำลังใจ
     ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนสตรีระนอง รับรางวัล
     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เจ๋งคว้ารางวัลรางวัลเหรียญทองประกวดโครงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ ณ สาธารณรัฐตูนิเซีย
     รางวัลครูดีในดวงใจประจำปี ประจำปี 2566
 
ข่าวประจำปี 2565
     แสดงความยินดีกับเด็กเก่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คว้ารางวัลเหรียญทองประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ เวทีนานาชาติ 2022 ประเทศไต้หวัน
     เด็กเก่งภูเก็ตวิทยาลัย คว้ารางวัลระดับนานาชาติ ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกระบุรีวิทยา รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565
     ขอแสดงความยินดีกับครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์รับรางวัล คุรุสดุดี ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต และรางวัลเสมาพิทักษ์
     ขอแสดงความยินดี ครูโรงเรียนสตรีระนองคว้ารางวัลผลงานเด่นด้าน Coding ระดับภาคใต้
     ขอแสดงความยินดีกับ นายซอมูเอล นุ่นทอง ครูโรงเรียนสตรีพังง รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2565 ประเภทบุคคล ด้านจิตสาธารณะ
     ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และครูรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
     แสดงความยินดีกับครูดีในดวงใจ สพม.พงภกรน
 
ข่าวประจำปี 2564
     สพม.พงภกรน รับรางวัลเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดบรรลุค่าเป้าหมายระดับมาก
     แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564
     ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยม
     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563
     เด็กท้ายเหมืองวิทยาคว้าชนะเลิศการแข่งขัน “กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์”
     โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม คว้ารางวัลต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับประเทศ
     ขอแสดงความยินดีกับรางวัลสุนทรพจน์ “จิตอาสา พาสังคมยั่งยืน”
     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีระนองคว้ารางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ
     ขอแสดงความยินดีโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน คว้า 3 โล่รางวัลก้าวท้าใจ
     ขอแสดงความยินดีกับเด็กภูเก็ตวิทยาลัย ผลสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม
     รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2563
     ครูดีในดวงใจประจำปี 2564
 
ข่าวประจำปี 2563
     แสดงความยินดีกับนักเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2562 และรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12
     แสดงความยินดีโรงเรียนสตรีพังงารับรางวัลสถานศึกษาและนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563
     สตรีระนอง สพม.14 รับรางวัลศูนย์ครอบครัวพอเพียง
     ครูสตรีภูเก็ตคว้ารางวัลชนะเลิศ ถอดบทเรียน (Best practice) นำเสนอผลงานโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค
     เด็กเก่ง สพม.14 ผล O-NET เต็ม 100 คะแนน
     นายไกรสร สุทธิประภา ครูดีในดวงใจ ปี 2563
     เด็กละอุ่นวิทยาคารรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563
     เด็กสตรีระนองรับรางวัลเด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563
     เด็กภูเก็ตวิทยาลัย เจ๋ง ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภานักเรียนระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562
 
ข่าวประจำปี 2562
     เด็กสตรีภูเก็ตคว้ารางวัลเพชรยอดมงกุฎ
     สตรีภูเก็ตเจ๋ง คว้าชนะเลิศประกวดวงดนตรี AIS ZEED PRESENT HOTWAVE MUSIC AWARDS 2019
     ขอแสดงความยินดีกับครูรัตนาภรณ์ เธียรธีรศานต์ (ครูเตียง)ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์
     เด็กภูเก็ตวิทยาลัยคว้าชนะเลิศแข่งขันละครฝรั่งเศส
     นายชนกันต์ บุญกิจ สุดยอดเด็กเก่งพิชัยรัตนาคาร คว้า 3 รางวัล
     เด็กหญิงวัชรีวรรณ สงวนสินธ์ เยาวชนคนดี ปี 2562
     เด็กละอุ่นวิทยาคาร สพม.14 รับรางวัลนักพระราชทานโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ปี 2561
     เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562
     ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ภูเก็ต โรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ปี 2561
     โรงเรียนกะทู้วิทยารับโล่รางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล
     เด็กท้ายเหมืองวิทยา คว้าเหรียญรางวัลแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก
     เด็กภูเก็ตวิทยาลัย คว้ารางวัลแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
     เด็กตะกั่วป่า “เสนานุกูล” รับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย
     โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม คว้า 2 รางวัล โรงเรียนสุจริต (ระดับภาคใต้)
     เด็กภูเก็ตวิทยาลัยคว้า 2 เหรียญแข่งคณิตศาสตร์นานาชาติ จากประเทศแอฟริกา
     เด็กสตรีระนองคว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญทองโครงงานโอลิมปิคนานาชาติ ประเทศมาเลเซีย
     “น้องเพชร”เด็กสตรีพังงา คว้า 2 เหรียญทองแข่งว่ายน้ำ ทำลายสถิติประเทศไทย
     เด็กสตรีภูเก็ต สพม.14 เจ๋ง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันโอลิมปิกวิชาการภาษาเยอรมัน ณ ประเทศอินโดนีเซีย
     แสดงความยินดีกับ นางประทีป ชูแก้ว รับรางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติ
     สพม.14 รับโล่ผลคะแนนรวม O-NET ทุกกลุ่มสาระฯปีการศึกษา 2561
     เด็กโครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยร่วมงานรำลึก วันสึนามิโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น
     สตรีระนอง คว้ารางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง ระดับชาติ
     เด็กสตรีระนองรับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
     นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์ รับรางวัล “คุรุสดุดี” และ และ “ครูดีไม่มีอบายมุข”
     ครูดาริน ทรายทอง ครูดีในดวงใจ สพม.14 ปี 2562
     กระบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หนังสือเล่มเล็ก งานมหกรรมศิลปะหัตถกรรมฯ ระดับชาติ
     ทับปุดวิทยา คว้า 1 เหรียญรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 1 เหรียญ รองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้)
     สตรีภูเก็ต คว้า 4 เหรียญรางวัลชนะเลิศ 3 เหรียญรางวัลรองชนะเลิศ แข่งมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการฯ ระดับชาติ (ภาคใต้)
     เด็กสตรีระนองรับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
     เด็กสตรีระนอง สพม.14 รับรางวัล “เด็กประพฤติดี มีค่านิยม” วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
     โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน คว้า 4 รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรมวิชาการฯ ระดับชาติ (ภาคใต้)
     วีระสตรีอนุสรณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ภาพยนตร์สั้น งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้)
     สตรีระนองคว้า 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ (ภาคใต้)
 
ข่าวประจำปี 2561
     สพม.14 รับโล่รางวัลผล O-NET ม.3 และม.6 สูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ
     สพม.14 รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยม
     สตรีระนอง สพม.14 รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ
     เด็กภูเก็ตวิทยาลัยรับรางวัลชนะเลิศ เพชรยอดมงกุฎ
     สตรีระนองรับรางวัลรองชนะเลิศ ประกวด Model “ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน”
     เด็กภูเก็ตวิทยาลัยคว้ารางวัลประกวดคลิปสั้น
     กะทู้วิทยาคว้ารางวัลชนะเลิศโชว์ผลงาน สกรีน และตัดสติกเกอร์ “เส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ”
     เด็กตะกั่วป่า “เสนานุกูล” คว้ารองแช้มป์ World Youth Muaythai Championship 2018
     เด็กภูเก็ตวิทยาลัยคว้ารางวัลเยาวสตรีดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2561
     โรงเรียนเกาะยาววิทยา สพม.14 รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ
     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ ผลสอบ O-NET TOP 100 จำนวน 35 คน
     เด็กเสนาฯ รับเข็มพระนามาภิไธยเยาวชนคนเก่งในพระราชูปถัมภ์
     นางมลฤดี แพทย์ปฐม “ ครูดีในดวงใจ” ปี 2561 สพม.14
     แสดงความยินดีนางสุคนธ์ เทพณรงค์ รับรางวัล"ครูดีปูชนียบุคคล"
     ขอแสดงความยินดีนางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการ ครูดีไม่มีอบายมุขและครูดีของปวงประชา
     รางวัลเด็กดีมีค่านิยม
     สพม.14 รับ 4 รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559
     สพม.14 รับ 3 รางวัล ที่ประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ
     สพม.14 รับ 4 รางวัล O-NET ภาษาไทยสูง
     นางสาวกนกวรรณ อธิมุตติกุล นักเรียนรางวัลพระราชทาน (โรงเรียนขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2559
     นายคุณากร จินดา นักเรียนรางวัลพระราชทาน (โรงเรียนขนาดกลาง) ประจำปีการศึกษา 2559
     เด็กเก่ง สพม.14 สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
     ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับชาติ
     คนเก่ง สพม.14 คว้า 4 รางวัลชนะเลิศในแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
     รับเกียรติบัตรชนะเลิศแข่งขันกาบัดดี้แห่งประเทศไทยจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
     ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
     สพม.14 รับโล่รางวัลผล O-NET ภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ
     เด็กสตรีระนองรับรางวัลประกวดคำขวัญ “คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย”
     สพม.14 รับโล่ O-NET สูง อันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ
     เด็กดีบุกพังงาวิทยายน สพม.14 สร้างชื่อเสียงคว้ารางวัล“ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากต้นยางนา” ประเทศมาเลเซีย
     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมีผลสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม
     เด็กดีบุกพังงาวิทยายนคว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
     ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS
     นางสาวสลิลทิพย์ สุวรรณมณี (น้องแก้ม) รางวัลชนะเลิศขับร้องเพลงสากล
     นายคุณากร จินดา 3 เหรียญทอง แข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65
     เด็กหญิงญาดา สัจจากุล 2 รางวัลชนะเลิศแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง (The Secondary Educational Service Area Office Phangnga Phuket Ranong)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : pr.sesao14.go.th
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน