นางพรทิพย์ นุกูลกิจ  
  ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
 
     
นายปัญญา หัตถิ นายนิยม หัศนี นายกำจร อุทัยวจนพันธ์
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ของรัฐ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ของเอกชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
นางณัฐญาพร เสวตานนท์ นายเฉลิม จันทร์พงศ์ นายจรูญ อมฤตโกมล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
 
นางสุคนธ์ เทพณรงค์   นางจันทณา ช่วยชนะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการและเลขานุการ