นายชลำ อรรถธรรม  
  ประธานอนุกรรมการ  
     
นายนันท์ สังข์ชุม ว่าที่ร้อยเอกพงษ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์์
อนุกรรมการผู้แทน กศจ.
อนุกรรมการนายอำเภอหรือผู้แทน
อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.
     
นายโกศล ใสขาว นายคณิตศร์ คงทอง นายกำจร อุทัยวจนพันธ์
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
ด้านการบริหารงานบุคคล    
     
นางประทีป ชูแก้ว นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน นางสาวสุปรียา ไข่มุกข์
อนุกรรมการครู อนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา อนุกรรมการบุคลากรทางการศึกษาอื่น
     
   
  นางพรทิพย์ นุกูลกิจ  
  อนุกรรมการและเลขานุการ  
 
นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์   นางยุพา อ้าหมาด
ผู้ช่วยเลขานุการ   ผู้ช่วยเลขานุการ