นางพรทิพย์ นุกูลกิจ  
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
 
โทร 081-535-5937
e-mail : ponthip091@gmail.com
     
นางสาวสุวิภา  ตั้งก่อสกุล ดร.ถาวร เวชจันทร์ นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
โทร 081-788-0952 โทร 088-765-0158 โทร 081-597-6486
e-mail : suwipha212513@gmail.com e-mail : achayanon@hotmail.com e-mail : jakgrit.siriwat@gmail.com