ผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง (จังหวัดพังงา)
     
นางเข็มพวง รอดเจริญ นายสนอง คล่องสมุทร นายพาหน ร่วมใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
     
นางสาวจิรภิญญา เกียรติภริพัฒน์ นางณัฐญาพร เสวตานนท์ นางสาวปัทมา จีนดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
     
นายพรศักดิ์ ทวีรส นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา
     
นายรัชพล ทองเกื้อ นางพรณภัทร์ เอกนิพนธ์คงเสน นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา
     
   
  นางสาวจันทนา แก้วมุกดา  
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา