บุคลากรกลุ่มอำนวยการ  
     
   
  นางสุภาณี  ธรรมประดิษฐ์  
  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  
โทร 086-690-6705
  คู่มือปฏิบัติงาน  
     
นางสาวเรวดี  จุลรอด นางสาวกัลยาณ์ คำภูมี นางสาวชฎาภรณ์ ถาวระ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร 091-157-6484 โทร 061-669-6195 โทร 089-654-6111
คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงาน
     
นายอัสนัย กิ่งบุญตา นางสาวจันทรัสม์ ปิ่นวงศ์เพชร นายศักดิ์เกษม จันคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พนักงานธุรการ ส4/หัวหน้า
โทร 091-527-8779 โทร 093-647-3594 โทร 085-033-6223
คู่มือปฏิบัติงาน   คู่มือปฏิบัติงาน
     
นางสาวปิ่นอนงค์  อักษรศรี นางศรธนวรรณ์ ขมักการ -ว่าง-
พนักงานพิมพ์ดีด แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย
โทร 091-034-3414 โทร 095-427-5340 โทร
คู่มือปฏิบัติงาน    
     
นายเดชานนท์ ไพรสุวรรณ นายมาหาหมัด อุเซ็ง นายกิตตินันท์ แซ่ก้าง
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
โทร 093-780-0075 โทร 093-793-2779 โทร 098-731-3365
     
   
นายยุสรี อุเซ็ง    
นักการภารโรง    
โทร 063-376-8171