เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง (จังหวัดพังงา)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โทรศัพท์: 076-412065// โทรสาร: 076-411579
นางณัฐญาพร เสวตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 081-693-1106
นายยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 080-980-9396
นางสาวศริญญา ผั้วผดุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 084-702-8658
นายสมชาย เจริญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 089-594-9465
นายไกรวิชญ์ อ่อนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน -
     
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา โทรศัพท์: 076-670189 // โทรสาร: 076-670189
นายรัชพล ทองเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 098-885-4151
นางรัตนา ชูจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 084-058-1093
นางสาววันดี สง่ากอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 098-670-8297
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" โทรศัพท์: 076-421118 // โทรสาร: 076-421118
นายพรศักดิ์ ทวีรส ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 093-640-7171
นางวรอิศรา พรหมภัทร รอง ผอ. โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 081-958-0306
นางสาววิภาพร นันทรักษ์ รอง ผอ.โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 089-471-3843
นางสาวจรีรัตน์ สามารถ รอง ผอ.โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 091-953-9626
-ว่าง- รอง ผอ.โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"  
     
โรงเรียนทับปุดวิทยา โทรศัพท์: 076-599012 // โทรสาร: 076-599011
นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 082-805-0772
นายเจษฎา ศรีวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 081-956-5479
นางสาวพุทธิมา จั้นศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 082-461-4542
     
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม โทรศัพท์: 076-491274 // โทรสาร: 076-491274
นางสาวจิรภิญญา เกียรติภริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 094-569-8919
-ว่าง- รองผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม  
-ว่าง- รองผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม  
     
โรงเรียนสตรีพังงา โทรศัพท์: 076-412052 // โทรสาร: 076-412052 ต่อ127
นางสาวจันทนา แก้วมุกดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา 086-272-8915
นายวรเทพ แก้ววิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา 088-794-9654
นางสาวเพ็ญรัศมี ศรีบุรุษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา 082-261-5014
     
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา โทรศัพท์: 076-494338 // โทรสาร: 076-494339
นางพรณภัทร์ เอกนิพนธ์คงเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 086-459-6866
นายจิรพงษ์ วิฑูรย์พิศาลศิลป์ รอง ผอ. โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 089-725-9044
-ว่าง- รอง ผอ. โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา  
     
โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา โทรศัพท์: 076-490813 // โทรสาร: 076-490813
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา 081-797-4162
นายสุริยา พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา 086-639-4888
     
โรงเรียนเกาะยาววิทยา โทรศัพท์: 076-597107 // โทรสาร: 076-597107
นายสนอง คล่องสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา 087-892-6017
นางสาวจันทนา เสริมทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา 080-692-1064
     
โรงเรียนกะปงพิทยาคม โทรศัพท์: 076-499108 // โทรสาร: 076-499108
นางเข็มพวง รอดเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม 062-642-4959
นายบุญเลิศ ดังใจปอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม 082-261-8662
     
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม โทรศัพท์: 076-473101 // โทรสาร: 076-473101
นางสาวปัทมา จีนดี ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 095-294-4592
นางจิราภา ศรัณย์บัณฑิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 088-554-1789
     
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ โทรศัพท์: 076-670300 // โทรสาร: 076-670300
นายพาหน ร่วมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ 091-053-4403
นางสาวจุฑามณี ศุภพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ 095-164-1912
     
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต โทรศัพท์: 076-425511 // โทรสาร: 076-425511
นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต 081-090-9848
นางสาวศิริวรรณ ขลิกคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต 087-882-5799